Xã Kỳ Đồng : Ra quân đồng bộ thực hiện Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các thôn trên địa bàn.
loading...
09:36 16/04/2019

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã về việc triển khai tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới . Tiếp thu được chủ trương của BCĐ xã, mặc dù trong thời gian nghĩ lễ, song các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn, cấp ủy, ban cán sự các thôn đã chủ động cùng bà con nhân dân đã ra quân đồng bộ và phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra..
Description: http://xakydong.hatinh.gov.vn/cms/static/site/xakydong/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9a5e20dc9211d17c.494d4732303137303832393037323333382e6a7067.jpg
Thôn Hồ Vân Giang ra quân làm đường bê tông...
Description: http://xakydong.hatinh.gov.vn/cms/static/site/xakydong/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b2e034bce1f0dbd9.494d4732303137303832393037323230392e6a7067.jpg
Thôn Hải Vân tập kết vật liệu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.... ..

Description: http://xakydong.hatinh.gov.vn/cms/static/site/xakydong/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b2e034bce1f0dbd9.494d4732303137303832393037323230392e6a7067.jpg

Description: http://xakydong.hatinh.gov.vn/cms/static/site/xakydong/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.84fe399d425d108c.494d4732303137303832393130303130302e6a7067.jpg
Thôn Yên Sơn nâng cấp khu thể thao và đường Giao thông nội đồng.... ..
Description: http://xakydong.hatinh.gov.vn/cms/static/site/xakydong/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.84fe399d425d108c.494d4732303137303832393130303130302e6a7067.jpg
Thôn Đồng Trụ Tây làm đường gia thông Nông thôn.... ..

Sau ngày phát động ra quân thực hiện Kế hoạch của BCĐ xã, các thôn đã chủ động các nhiệm vụ đặt ra của mình, đồng thời BCĐ xã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thôn như thôn Hải Vân, Hồ Vân Giang, Yên Sơn và Đồng Trụ Tây...... Đề nghị các thôn còn tại cần phát huy trách nhiệm và đồng thời tập trung chỉ đạo nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu và Kế hoạch đề ra đề ra...

Văn Đoàn