Văn bản pháp luật
RSS

Tháng 12/2020, có 10 Nghị định, 04 Quyết định, 01 Nghị quyết, 34 Thông tư, 01 thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành. Trong đó, có một số chính sách pháp luật tiêu biểu như sau:

CÁC VĂN BẢN QPPL MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2020

Tháng 11/2020, có 08 Nghị định, 02 Quyết định, 28 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng 10/2020, có 09 Nghị định, 20 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng 8/2020, có 08 Nghị định, 03 Quyết định và 25 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng 7/2020, có 12 Luật, 10 Nghị định, 03 Quyết định và 18 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

CÁC VĂN BẢN QPPL MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2020

Tháng 6/2020, có 07 Nghị định, 03 Quyết định và 14 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó có một số chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng cuối của năm 2019, hàng loạt chính sách mới tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội sẽ chính thức có hiệu lực.

Trong tháng 11/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có hiệu lực. Tiêu biểu như hướng dẫn về hóa đơn điện tử hay hướng dẫn xử lý dâm ô trẻ em…

Trong tháng 10/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quy định về tốc độ tối đa của ô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi; Điều kiện chuyển từ nghĩa...

Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Đăng ký kinh doanh qua mạng được miễn phí; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng…