Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (ban hành theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
loading...
22:05 18/03/2019

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (ban hành theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Mời xem chi tiết nội dung ở văn bản đính kèm