Tiêu chí Nông thôn mới
RSS

Quy chế công nhận Danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" (ban hành theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (ban hành theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Bộ tiêu chí xây dựng Vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (ban hành theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (ban hành tạm thời theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)